بازدید دانشجویان علوم پزشکی ،بهداشت محیط از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان رفسنجان

افزایش میانگین بارش کرمان در دیماه ۱۴۰۰
اسفند ۲, ۱۴۰۰
تقدیر ریاست سازمان هواشناسی کشور از رئیس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل هواشناسی کرمان
اسفند ۲, ۱۴۰۰