اولین نشست صمیمی سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان با همکاران

هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۱
احداث اولین ایستگاه خودکار هواشناسی در سال ۱۴۰۱
فروردین ۱۵, ۱۴۰۱