جوی آرام و توصیه های هواشناسی کشاورزی

در دیدار مدیرکل هواشناسی با فرماندار شهربابک : حمایت بیشتر ازهواشناسی شهربابک
آذر ۲, ۱۴۰۱
آذر ۲, ۱۴۰۱