خودداری از عملیات محلولپاشی با توجه به وقوع بارش

آذر ۱۳, ۱۴۰۱
تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با هواشناسی در راستای مدیریت ریسک سرمازدگی
آذر ۱۳, ۱۴۰۱