توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان ۲۸/۰۴/۱۴۰۲

شکست رکوردهای دمایی کرمان نسبت به بلند مدت
تیر ۲۸, ۱۴۰۲
انبارداری مناسب محصولات برداشت شده در مناطق جنوب غرب
تیر ۲۸, ۱۴۰۲