شکست رکوردهای دمایی کرمان نسبت به بلند مدت

عراقی زاده در گفتگو با ایرنا: تجربه دمای ۲۶ سال قبل در تابستان امسال
مرداد ۹, ۱۴۰۲
انجام عملیات کشاورزی با مشورت کارشناسان کشاورزی
مرداد ۹, ۱۴۰۲