عدم استفاده از سم در زمان نزدیک به برداشت و رعایت دوره کارنس سموم

خودداری از عملیات کشاورزی در مناطق شرقی با توجه به وزش باد شدید
شهریور ۵, ۱۴۰۲
افزایش نسبی دما در این هفته
شهریور ۵, ۱۴۰۲