افزایش نسبی دما در این هفته

عدم استفاده از سم در زمان نزدیک به برداشت و رعایت دوره کارنس سموم
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲
کاهش نسبی و تدریجی دما
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲