مناطق مختلف استان کرمان درگیر تنش با ریز گردها

پایداری دما و نبود خطر سرمازدگی
مهر ۲۵, ۱۴۰۲
مهر ۲۵, ۱۴۰۲