آذر ۱, ۱۳۹۷

بازدید از ایستگاههای هواشناسی بافت، لاله زار، شهربابک و سیرجان

سرپرست اداره کل هواشناسی کرمان به همراه معاون فنی ، رئیس پایش از ایستگاهاهی بافت، لاله زار، سیرجان و شهربابک بازدید کرد به گزارش روابط عمومی […]